Hyundai

HyundaiH-CDM8093
4x50 , (FM, ), CD, MP3, USB, , 1 din
1630 .
HyundaiH-CDM8094
4x50 , (FM, ), CD, MP3, USB, , 1 din
1585 .

HyundaiH-CMD2005
4x50 , (, FM, ), CD, DVD, MP3, MPEG4, WMA, JPEG, -, …
9780 .
HyundaiH-CMD4001 (2009)
4x50 , (, FM, ), CD, DVD, MP3, MPEG4, WMA, JPEG, -, …
4315 .

HyundaiH-CDM8017 (2010)
4x50 , (FM, ), CD, MP3, WMA, USB, , 1 din …
1840 .
HyundaiH-CMD4022
4x50 , (, FM, ), CD, DVD, MP3, MPEG4, WMA, JPEG, …
2950 .

HyundaiH-CMMD4043
4x50 , (, FM, ), CD, DVD, MP3, MPEG4, WMA, JPEG, -, …
8150 .
HyundaiH-CDM8028
4x50 , (FM, ), CD, MP3, WMA, , USB, …
2740 .

HyundaiH-CDM8026
4x50 , (FM, ), CD, MP3, WMA, , USB, …
1825 .
HyundaiH-CMMD4044 (2009)
4x50 , (FM, ), CD, DVD, MP3, MPEG4, WMA, JPEG, -, USB,…
9170 .

HyundaiH-CCR8085
4x50 , (FM, ), MP3, WMA, USB, , 1 din
1125 .
HyundaiH-CMD4005 (2009)
4x50 , (, FM, ), CD, DVD, MP3, MPEG4, WMA, JPEG, -, …
4340 .

   
1 2 3 4 5 6